Kontakt:

Obecný úrad
Bzovská Lehôtka 26
962 62  Bzovská Lehôtka

+421 904 517 934

www.bzovskalehotka.ocu.sk

starosta.lehotka@gmail.com


IČO: 00 648 485

DIČ: 2021346272

VÚB, a.s., pobočka Zvolen
IBAN:  SK38 0200 0000 0000 1702 4412

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Samospráva

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

 

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Zastupovanie starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta.
Zástupca starostu môže byť len poslanec.
Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Zdroj: Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi Slovenskej národnej rady

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Bzovská Lehôtka

Martin Kubík

Bydlisko Bzovská Lehôtka č.53

Štátna príslušnosť Slovenská

Vzdelanie úplné stredné odborné

 

Zamestnania:

ZŤS Detva - mechnik strojov a zariadení

VVO Budča - zvárač

SPP Zvolen - technik

od marca 2011 starosta obce

 

Kontakt: 0904 517 934

starosta.lehotka@gmail.com

 

Zástupca starostu


 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 

Ing. Juraj Jankovič

Peter Soboňa

Jaroslav Ferianc st.

 

Hlavný kontrolór obce

 

Marta Feriancová

 

Hospodárka obce

 

Oľga Tomašovičová